eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 28.05. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
R������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������zne inform������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������cie
eleznin stanica Tisovec
Peter, 30.04.2012 (55157 pretan)

elezniná stanica Tisovec leí na jednokoajnej trati 174 Brezno – Jesenské. Orientovaná je v severojunom smere. História elezníc v Tisovci siaha do roku 1874, kedy sa v rámci výstavby Gemerských priemyselných elezníc vybudovala aj elezniná tra z Jesenského do Tisovca. elezniná stanica leí nad mestom, je vzdialenejšia od jeho centra, preto blišie k centru mesta (smerom na Jesenské) bola zriadená zastávka Tisovec mesto.

Tisovec a spolu s ním oblas Malohontu a Gemera získala po vybudovaní Gemerských priemyselných elezníc elezniné spojenie s Budapešou a zárove cez Zvolen a Vrútky tie s Košicko-Bohumínskou eleznicou. Neskôr vzniklo cez Zvolen elezniné spojenie aj s Banskou Bystricou, a ke na jese roku 1884 bola vybudovaná elezniná tra z Banskej Bystrice do Podbrezovej, bol Tisovec prepojený eleznicou aj s Horehroním. Toto elezniné spojenie však nebolo ani z asového, ani finanného hadiska výhodné, preto bola stále aktuálna potreba priameho elezniného prepojenia Malohontu a Horehronia. Preto v roku 1872 uhorský parlament schválil zákonný lánok o výstavbe spojovacej eleznice medzi eleziarou v Tisovci a eleziarami v Podbrezovej a Hronci. Gemer, Malohont a Horehronie boli bohaté na nerastné suroviny. aila sa tu predovšetkým elezná ruda, ktorá sa zárove spracovávala v miestnych hámroch. Výroba eleza v Tisovci sa datuje do 13. storoia. elezo sa tavilo najprv v jednoduchých, neskôr v tzv. slovenských peciach. V Hronci sa surové elezo alej spracúvalo a vyrábali sa tu kvalitné koajnice, ktoré Uhorsko potrebovalo pre výstavbu alších elezniných tratí.
 
Výpravná budova stanice
elezniná stanica Tisovec
 
elezniná stanica Tisovec
 
Koajisko
elezniná stanica Tisovec
 
Výpravná budova
elezniná stanica Tisovec
 
Pamätné tabule výstavby elezniných tratí
elezniná stanica Tisovec  elezniná stanica Tisovec
 
Manipulaný vlak
Dodnes sú tu viditené pozostatky pôvodnej úvraovej trate z Brezna a vleky k vysokej peci, neskôr strojárskeho podniku.
  
Da 15. septembra 1896 bola do prevádzky uvedená tra z Pohronskej Polhory, ím vzniklo priame elezniné spojenie Malohontu s Horehroním. Na prekonanie sklonových pomerov 50 promile bola vybudovaná ozubnica medzi Pohronskou Polhorou a Bánovom. Hutnícka 700. roná tradícia Tisovca skonila v roku 1965 likvidáciou vysokej pece, po vybudovaní Východoslovenských eleziarní v Košiciach (dnes USS). Vysoká pec v Tisovci bola v 40.-tych rokoch 19. storoia najväším producentom surového eleza v Uhorsku. Po ukonení eleziarskej výroby bola pre náronú a málo výkonnú prevádzku zastavená aj nákladná doprava na ozubnicovej trati z Tisovca do Pohronskej Polhory.
 
Nártok koajiska staniceelezniná stanica Tisovec
 
Vysoká pec v Tisovci na historickej fotografii
(STM Košice)
elezniná stanica Tisovec
 
Model vysokej pece v Tisovci v Slovenskom technickom múzeu v Košiciach
elezniná stanica Tisovec
  
Pri výstavbe Gemerských priemyselných elezníc bola stanica v Tisovci vybudovaná ako koncová. V období výstavby trate z Pohronskej Polhory nebol vybudovaný Tisovský (Tisovecký) tunel, ale elezniná tra v Tisovci obchádzala oblúkom vrch zvaný Kášterec a do stanice bola zaústená úvraou do severného zhlavia. To bola zvláštnos tejto trate, pretoe vlak vypravený do Brezna najprv ruše najprv vytlail pred stanicu a odtia odišiel do Brezna. Dodnes sú tu viditené pozostatky pôvodnej úvraovej trate z Brezna a vleky k vysokej peci, neskôr strojárskeho podniku.
 
Mapa zachytáva pôvodnú úvraovú tra z Brezna
elezniná stanica Tisovec
 
Násyp pôvodnej úvraovej trate z Brezna a vleky
elezniná stanica Tisovec
  
Tisovský tunel bol vybudovaný poas 2. svetovej vojny v rámci výstavby tzv. Gemerských spojok. Krátky úsek trate tvorený vysokým násypom, most s dvoma otvormi ponad cestu a potok, a tunel sú jedinými objektmi, ktoré boli po dokonení uvedené do prevádzky. Prvý vlak Tisovským tunelom prešiel da 3. marca 1949. Uvedením tunela a krátkeho úseku novej trate bola odstránená úvra, ím sa skrátil cestovný as medzi Tisovcom a Breznom.
 
Juné zhlavie, do ktorého je zaústená vleka vápenky a vozebnej stanice
elezniná stanica Tisovec
 
Motorka z Brezna vchádza do stanice
elezniná stanica Tisovec
 
Osobná elezniná doprava je tu zatia stále zabezpeovaná, aj ke elezniná spolonos Slovensko, a.s., mala snahu ju minimalizova, resp. úplne zruši, najmä medzi Tisovcom a Breznom. Na manipulaných vlakoch, ktoré tu chodia od Jesenského a Rimavskej Soboty sa objavujú rušne radu 742. Do juného zhlavia stanice je zaústená vleka miestnej vápenky. V stanici sa nakladá predovšetkým drevo.  
 
Toa by mala slúi pre ozubnicový parný ruše...
elezniná stanica Tisovec
 
...ktorý bol privezený z Rumunska
elezniná stanica Tisovec
  
Fotografie stanice v Tisovci sú vo fotoalbume. Foto: © autor

Svisiace lnky:
Mechanick zvory v Haave zanikli (19.02.2018)
Oslava 120. vroia tisovskej zubaky (30.11.2016)
Nedea so Zubakou (12.07.2015)
Tip na vlet: Ozubnicov parn vlak vyjde na tra (01.10.2014)
Doprava na trati z Tisovca do Brezna je obnoven (08.09.2014)
Vitaj Zubaka... (22.05.2014)
Na trati Tisovec Brezno postavia nov mosty (14.05.2014)
Prv parn de v Tisovci (20.04.2014)
Tra Tisovec Pohronsk Polhora dostala al der (17.03.2013)
Hroz znik trate Jesensk Brezno? (05.04.2011)
eleznin tra z Pohronskej Polhory do Tisovca je nrodnou kultrnou pamiatkou (11.02.2008)
Tisoveck (Tisovsk) tunel (19.01.2008)
Tra 174: Brezno - Tisovec - Rimavsk Sobota - Jesensk (27.09.2007)


Home